Utlysning TIA-medel 2018

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). 

Första utlysningen av två under 2018

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med svenskt samhälle och arbetsmarknad och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

I Skåne län finns det 8 592 000 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län 2018 i utlysning nummer ett.

 

Ansökningstider

Utlysningen öppnar den 7 februari 2018.
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2018.
Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

Länsstyrelsen har som ambition att meddela beslut till sökande senast den 31 maj.

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vilka insatser kan få bidrag?

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa


Vilka är målgruppen?

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

  • asylsökande på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande i eget boende
  • personer med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden i väntan på kommunplacering


Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2018 och 2019. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras.

I utlysningen prioriterar Länsstyrelsen Skåne följande bedömningsgrunder:

  • Samverkan mellan två eller flera organisationer (gärna mellan kommuner och idéburna organisationer)
  • Behovsbaserade insatser, d v s där insatserna tar utgångspunkt i målgruppens faktiska behov med hänsyn till utlysningens övergripande insatsområden
  • Egenmakt, d v s målgruppens delaktighet och inflytande i planering och genomförande av verksamhet

Klicka här för tillgång till alla blanketter och mer information om utlysningen.

Glöm inte att anmäla er till vår nätverksträff kring utlysningen i Malmö den 26 februari.

Du kan också kontakta din TIA-samordnare, Fredric Strömberg, honom når ni enklast på fredric.stromberg@mip.org.se eller 0700-443 440.