Remissvar

Remissvar Malmö stads omorganisation 2016/2017
Översyn av stadsområdesnämnderna och den sociala resursnämnden samt anknytande verksamheter med koppling till berörda nämnders verksamhet

Remissvar Malmö stads fritidsförvaltnings föreningsstöd 2017
Malmö Ideella och MISOs remissvar  på föreningsstöd 2017

Remissvar Ny Näringslivsstrategi Malmö stad
Ny näringslivsstrategi – synpunkter Malmö Ideella och SIS 2016

Utkast på Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad
Utkast text överenskommelsen