KompetensCenter Idéburna Malmö

Projektet drivs av Malmö Ideella (MIP) vars avsikt med projektet är att öka de ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen bland annat genom att arbeta för missgynnandes gruppers situation i samhället.

Vi vill bygga upp ett center för kompetensutveckling som utvecklar idéburen sektor i Malmö. Kompetensutvecklingen riktar sig till anställda, föreningsledare och föreningars styrelseledamöter, men också till personer som är verksamma inom idéburen sektor.

67 organisationer och föreningar medverkar i projektet. Totalt är det idag 706 personer anställda eller ideellt engagerade i föreningar som vill medverka i projektet.

  • Ett digitalt och fysiskt center för kompetensutveckling byggs upp
  • Behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser utvecklas och genomförs
  • Samverkansplattformar för organisationer och personer inom idéburen och offentlig sektor skapas.

Kontaktperson
Olle Möller, olle.moller@kcmalmo.se

Hemsida
www.kcmalmo.se

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.