Överenskommelsen Malmö

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation MIP, tillsammans med jämbördiga parten Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO, har påbörjat ett​ arbete tillsammans med Malmö stad för att få till en överenskommelse mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö.
​Syftet är att arbeta fram riktlinjer för hur offentlig och idéburen sektor förhåller oss till varandra och hur vi kan samverka på bästa sätt för ett framgångsrikt, socialt hållbart ​och för medborgarna attraktivt Malmö.

MIP och MISO har över 400 medlemsföreningar. I denna process är vår strävan att inkludera även föreningar som inte är medlemmar. ​Alla föreningar och stiftelser och löst sammansatta nätverk, som ​​är verksamma i Malmö, demokratiskt uppbyggda och bärs av värderingar som utgår från respekten för människors lika värde​, är välkomna att bidra till denna samverkan.

Det är ett stort arbete ​och vi kommer att behöva input och hjälp från många aktörer.

Läs mer på vår hemsida om Överenskommelsen Malmö.
Följ oss på twitter @OverenskomMalmo
Lämna erfarenheter/tips/tankar om samverkan i Malmö #Överenskommelsemalmö eller mikael.johansson@mip.org.se

Projektet finansieras första året av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.

Kontaktpersoner:
Mikael Johansson
mikael.johansson@mip.org.se
0729-99 83 77